Pro lepší zážitek doporučujeme spustit hru na počítači, nebo na tabletu.
Model Prahy jako autoportrét
CO TĚ ČEKÁ:
Potkáš několik osobností první poloviny 19. století.
0/10

odpoved_1
odpoved_2
Snoubenka   Vévoda   Císař   Bratr   Švagr  
Žofie Mišková,
manželka
Josef II. ze Schwarzenbergu,
vévoda krumlovský
František I.,
císař rakouský
Josef L.,
bratr
Josef Adámek,
švagr
Kamenotisk

(litografii) vynalezl Alois Senefelder, divadelní herec, spisovatel a pražský rodák. Stalo se tak náhodou v roce 1796, když zjistil, že se mastný inkoust vsákl do vápence, který používal při tření barev, a že inkoust lze z kamene obtisknout na papír. Vynález umožnil na svou dobu nebývale přesnou, rychlou a levnou výrobu kopií, například hudebních not.
Alois Senefelder

odpoved_1
odpoved_2
Zemské úřady Habsburské monarchie v 1. polovině 19. století
Místodržitelství
byl nejvyšší úřad v Čechách a na Moravě, podřízený císaři.

Gubernium
rozhodovalo o školství, soudnictví a financích.

Hejtmanství
řídilo policii, částečně dohlíželo i na cenzuru veřejných tisků.
Magistrát
dohlížel na chod města.

Další úřady:
apelační (odvolací) soudy, různé výbory a komise, cenzurní úřad dohlížející na veřejné mínění atd.

Cenzura
omezovala svobodu projevu, např. zákazem otištění novinového článku, který nesouhlasil s rozhodnutím panovníka.
1 2 3 4 5
Některé předměty do dílny nepatří, vrať je zpátky do nabídky.
Mastná litografická tuš
Sloupkové hodiny
Výtvarné potřeby
Solnhofenský vápenec
Perský koberec
Nástěnné zrcadlo
Hadrová panenka
Kvalitní ruční papír
Empírový toaletní stolek
Litografický lis
Kolik zlatých si lidé za rok vydělali?
Jak vypadal běžný měšťanský jídelníček?
- univerzitní profesor, inženýr: 1440 zl*- Pondělí: knedlíky
- okresní hejtman: 1200 zl*- Úterý: hrách s okurkou
- polesný většího lesa: 600 zl*- Středa: dušené telecí s majoránkovou omáčkou
- nižší státní úředník: 500 zl*- Čtvrtek: kaše se skořicí
- farář: 300-400 zl*- Pátek (půst): buchty, vdolky, lívance
- učitel, zkušený dělník v továrně: 100-200 zl*- Sobota: čočka
- domácí tkadlec, tovaryš, zedník: 50-100 zl*- Neděle: pečínka
*zlatých

Co se dalo pořídit za 1 zlatý?
- 4 kg hovězího masa - 30 litrů zrna pšenice
- cca 10 bochníků žitného chleba - oběd pro 3 osoby v lepším hostinci
Fraktura
ozdobná podoba kurentu používaná pro slavnostní příležitosti, vyznačuje se ostrými lomenými oblouky a zdvojením čar (dříků) u některých písmen.
Kurent
typ písma, jímž se náš hrdina musel prokázat u zkoušky, na svou dobu umožňoval rychlý zápis i dobrou čitelnost (název je odvozen z latinského currere - běžet).
Latinka
dnes nejpoužívanější písmo, které se vyvinulo z antického a později humanistického písma.
Comic Sans
jednoduchý hůlkový druh písma inspirovaný komiksem, byl vytvořen až v době počítačů v roce 1994.
Oprašování
knih
Zapisování
výpůjček
Hledání
v kartotéce
Roznášení
do bytů
Krmení
koček
Vymetání
pavučin
Zatápění
v kamnech

Otázka

Který materiál měl autor na mysli?
Broušené sklo
Hrnčířskou hlínu
Papírovou lepenku
domovní znamení
krakorce
výkladce obchodů
okenní římsy
komín
         
Památková ochrana
zachovává pro budoucí generace vzhled a vybavení zajímavých domů, ale také ulic, náměstí, hřbitovů, památníků, hradů, zámků a jiných staveb (první obchodní domy, továrny, nádraží apod.). Opírá se přitom o odborné poznatky z mnoha vědních oborů – od historie po geologii. Národní památkový ústav (NPÚ) takto působí po celé republice a kromě toho zajišťuje také provoz veřejně přístupných památkových objektů.

Konec hry

Autoři

Námět, scénář
Martin Poch, Iva Vachková
Metodická oponentura
Iva Vachková
Odborná revize
Kateřina Bečková, Tomáš Dvořák, Pavla Státníková
Jazykové korektury
Miloš Miškovský
Grafika
Lukáš Kejha

Konec hry

Autoři

Animace, storyboard
Kryštof Pacourek
Vizuální oponentura
Tomáš Bílek, Ondřej Zámiš
Programování
Jaroslav Horák, Peter Leibitzer, Vlastimil Poděbradský
Voiceover
Nahrávací studio George Lukase

Konec hry

Seznam literatury použité při tvorbě scénáře

Bečková, Kateřina, Fokt, Miroslav, Svědectví Langweilova modelu Prahy, Praha: Schola ludus-Pragensia, 1996.
Bělina, P. a kol., Dějiny Prahy II., Praha, Litomyšl: Paseka, 1998.
Lenderová, Milena, Jiránek, Tomáš, Macková, Marie, Z dějin české každodennosti, Praha: Karolinum, 2017.
Lněničková, Jitka, České země v době předbřeznové. 1792-1848, Praha: Libri, 1999.
Lněničková, Jitka, České země v době osvícenství, Praha: Albatros, 2002.

Konec hry

Seznam literatury použité při tvorbě scénáře

Lněničková, Jitka, České země v době obrození, Praha: Albatros, 2002.
Lněničková, Jitka, Svět dětí, Praha: Albatros, 2005.
Pěkný, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 2001.
Rybár, Ctibor, Židovská Praha. Průvodce památkami, Praha: ZV Spektrum, 1991.
Voit, Petr, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha: Libri, 2006.